The ‘Spirits Having Flown’ Tour Takes on Madison Square Garden